RODO

 

Klauzula informacyjna - wizerunek (format:  pdf, rozmiar:  97 KB)

Klauzula informacyjna - projekty koordynowane przez Biuro Promocji (format:  pdf, rozmiar:  85 KB)

 

Klauzula informacyjna

Biuro Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prowadzi działalność w zakresie:

 • wszechstronne, kompleksowe i systemowe promowanie Uczelni;
 • koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej w Uczelni;
 • pozyskiwanie i wymiana informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz instytucjami współpracującymi;
 • zapewnianie profesjonalnej, dostosowanej do oczekiwań potencjalnych grup odbiorców, aktualnej, ścisłej i atrakcyjnie przygotowanej informacji o Uczelni;
 •   kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, jej prestiżu naukowego i dydaktycznego wśród krajowych i zagranicznych Uczelni oraz instytucji naukowych.

 

Klauzula dotyczy przetwarzania danych koniecznych do realizacji w/w form działalności Biura Promocji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), uczelnia informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
 2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z uwagi na Pani/Pana uczestnictwo w kursach lub zajęciach organizowanych przez Biuro Promocji i wykorzystywane będą do celów organizacyjnych, statutowych, archiwalnych i statystycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do udziału w kursach lub zajęciach.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres prawnie uzasadniony.
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, na zasadach określonych w RODO.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przeze administratora skutkuje niemożnością realizacji celu przetwarzania.